Pengertian Talak, Rukun Talak, dan Macam Talak

Perceraian - Dalam menjalani rumah tangga tentu didalamnya sering terjadi banyak kendala. Kadang ada yang mudah bisa terselesaikan dan kadang ada yang sedikit sulit terselesaikan sampai-sampai mengakibatkan hubungan suami isteri terbawa hingga ke meja hijau.

Terbawanya hubungan suami isteri ke meja hijau (pengadilan) untuk melakukan perceraian merupakan salah satu hal yang kurang baik meski diperbolehkan.

Memang semua jenis kendala, baik yang rumit hingga sangat rumit yang ada didalam keluarga harus selalu dicoba untuk diselesaikan dengan baik dan tenang. Selalu berusaha mempertahankan hubungan agar tidak putus (cerai) merupakan hal yang sangat baik.

Tetapi bila sudah sangat terpaksa dan kebersamaan didalam hubungan semakin lama semakin terasa tidak tenang, menyiksa dan masalah yang ada sekian lama menjadi tidak kunjung membaik, maka dengan sangat-sangat terpaksa melakukan talak/perceraian diperbolehkan meskipun hal ini tidak disukai oleh Allah. 

Berikut ulasan lebih lengkap mengenai talak dapat dilihat dibawah ini.


Pengertian Talak, Rukun Talak, dan Macam Talak
Ilustrasi talak

Apa yang Dimaksud Dengan Talak ?

Talak adalah terlepas atau putusnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang isteri baik melalui sebuah ucapan seorang suami yang memiliki arti talak ataupun melalui keputusan hukum di pengadilan atas gugatan yang diminta oleh istri.

Apakah Talak Itu Boleh ?

Talak/cerai itu diperbolehkan dan termasuk perbuatan halal tapi perbuatan tersebut termasuk perbuatan yang paling dibenci Allah. 

Hadits riwayat dari Abu Dawud

 ابغض الحلا ل الئ الله الطلا ق ( رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ

Artinya :

"Perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah adalah cerai/talak". Riwayat Abu Dawud ).

Rukun Talak

Adapun beberapa rukun dalam talak adalah :

1. Suami selain suami tidak boleh menjatuhkan talak )
2. Istri yang diikat dengan pernikahan yang sah.
3. Shighot talaq ( kata-kata ucapan dari suami kepada istri yang menunjukkan talak )
4. Disengaja


Macam-Macam Talak

Dalam talak terdapat beberapa macamnya. Macam-macam dari talak tersebut adalah :

1. Dilihat dari cara pelafalan

Jika talak dilihat dari cara pelafalannya maka talak dapat dibagi menjadi dua yaitu talak shorih dan talak kinayah.
Talak shorih, ialah talak yang dilakukan secara terang - terangan. Sedangkan talak kinayah ialah talak dilakukan secara sindiran.

2. Dilihat dari cara rujuk

Jika talak dilihat dari cara rujuknya maka talak dapat dibagi menjadi empat, yaitu talak roj'i, talak ba'in, talak faskh dan talak khulu'.
Talak Roj'i ialah talak yang masih diperbolehkan untuk melakukan rujuk selama masih dalam masa iddah. Sedangkan talak ba'in ialah talak yang tidak diperbolehkan untuk melakukan rujuk lagi, kecuali sudah pernah melakukan pernikahan dengan orang lain.

Talak ini dibagi menjadi 2 yaitu :
  1. Ba'in sughro (talak tebus) ialah istri ditalak oleh suami sebelum istri dicampuri atau diapa-apakan, maka suami diperbolehkan dan berhak untuk mendapatkan 1/2 mahar yang telah diberikan kepada istri.
  2. Ba'in kubro ialah jatuhnya talak tiga dari seorang suami kepada seorang istrinya.

Talak Fasakh ialah talak yang diakibatkan karena adanya masalah antara  keduanya yang tidak dapat diselesaikan secara damai dan istri mengadukan pada pengadilan. Sedangkan talak khulu' ialah talak yang dilakukan oleh suami karena kemauan istri dengan jalan memberi sebuah tebusan.

Dalam melakukan talak, ada juga syarat-syarat yang harus dipenuhi. Untuk mengetahuinya Anda bisa melihat infonya di syarat-syarat menjatuhkan talak.

Demikian yang dapat penulis bagikan mengenai pengertian, rukun dan macam talak. Semoga bermanfaat. Mishba7 blog


Berbagi:

Artikel Lainnya:

1 Response to "Pengertian Talak, Rukun Talak, dan Macam Talak"

  1. Semoga kita terhindar dari yang namanya talak. Walaupun talak diperbolehkan dalam agama Islam, tapi Allah SWT sangat membencinya.

    ReplyDelete

Silakan berkomentar sesuai topik diatas